Tisztelt Olvasó, Munkáltató!Ez az oldal a munkavédelem, munkabiztonság igen fontos területén a munkáltatók, a munkabiztonsági szakemberek segítésére, információk, tapasztalatok stb. átadására, kapcsolatok felvételére jött létre. Az alábbiak főleg a munkáltatókhoz, cégvezetőkhöz szólnak:

 Ha Önnek legalább 1 fő alkalmazottja van, akkor a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény a hatálya Önre is vonatkozik. Ebben az esetben néhány kötelezettség mindenképpen tartozik Önre.


 A biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkakörülmények megteremtését az Alkotmány minden munkavállaló számára deklarálja. A körülmények biztosítását a munkavédelmi törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok határozzák meg részletesen és a munkáltató másra át nem ruházható felelősségévé teszik.
 Az állam különböző szervein keresztül gyakorolja az előírások betartásának ellenőrzési kötelezettségét, és használja a rendelkezésére álló kényszerítő eszközöket.

Tehát a következők miatt kell / érdemes a munkavédelemmel foglalkozni,

  •  Jogszabály írja elő és ez a jogkövető magatartás.
  •  Az előírások betartásának kikényszerítése érdekében az OMMF  ellenőrzéseket végez.
  •  Kisebb szabálytalanság esetén 60 000 Ft –ig terjedő szabálysértési bírságot alkalmaznak.
  •  Veszélyeztetés esetén: munkavédelmi bírságot szabnak ki, a bírság összege                                       50 000 Ft– tól 10 000 000 Ft –ig terjed. (Ez azért akkora összeg amit már nem érdemes csak úgy kiadni.)
  • Munkabaleset estén a munkáltatónak kell megfizetni az egészségbiztosítással és társadalombiztosítással kapcsolatos költségeket, amennyiben a munkavédelmi kötelezettségeinek nem tett eleget. Véleményem szerint a munkavédelmi költségek kalkulálásakor ezt az összeget kell kiszámoltatni a könyvelővel és szembeállítani a ráfordításokkal. Egy súlyos vagy halálos munkabaleset esetén ez a kifizetési kötelezettség egy közepes nagyságrendű vállalkozást csődbe juttathat.
  • Érdemes annak is utána számolni, hogy mekkora költséget eredményez, ha a munkavállaló nem munkában, hanem betegszabadságon tartózkodik és az Ő munkáját mással kell elvégeztetni.
  • További szankcióként a munkavédelmi felügyelőknek jogában áll betiltani a további munkavégzést, bezárni a munkahelyet, abban az esetben ha a munkavégzés veszélyezteti a dolgozók életét és egészségét.
  • Európai Unióhoz történő csatlakozásunkkal felerősödtek azok az elvárások, melyek a munkabiztonsággal kapcsolatos elvárásokra épülnek. Ma már vannak olyan fővállalkozók akik elvárják, - alvállalkozóiktól is - a magas szintű munkabiztonság alkalmazását.
  • Biztonságos, az egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezet és munkaeszközök, valamint a biztonságot szavatoló védőeszközök biztosításával  a munkavállalói elégedettség, ezzel pedig a termelékenység is fokozható.
  • Végezetül szeretném a figyelmét felhívni, hogy a munkabiztonság megteremtése a munkáltató (konkrétan a munkáltatói jogokat gyakorló) egyszemélyű és másra át nem hárítható személyes felelőssége. Erről a felelősségről a Btk (az 1978 évi IV. törvény 171§ ) rendelkezik.


Az alábbi munkavédelmi követelményeket ajánlom figyelmébe, melyek Önre vonatkozó részének ismerete és betartása sok kellemetlenségtől és súlyos bírságoktól kímélheti meg. Ezen teendők nagy része munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.


Telephely engedély:
 Ha az Ön tevékenysége telephely-engedély köteles, és enélkül próbál működni, a 80/1999. (VII.) Korm. rend. 8. § (5) alapján "a jegyző a tevékenység engedély nélkül történő gyakorlását azonnal végrehajtható határozattal megtiltja".

Munkavédelmi oktatás:
 Önnek az alkalmazottak részére munkavédelmi oktatást kell dokumentáltan tarta(t)nia. 2004.05.01 óta a munkavédelmi oktatás nem kötelező évente megtartani (a tűzvédelmi oktatást igen!), ám erősen javasolt, mivel előírás az, hogy a munkavállalók a munkavégzés teljes időtartama alatt rendelkezzenek a munkájukhoz szükséges ismeretekkel. Az oktatás maga nem szaktevékenység, de a tematikát munkavédelmi szakembernek kell kialakítani.

Kockázat értékelés:
 Ha Önnek legalább egy alkalmazottja van, akkor a munkahelyi kockázatértékelést mindenképpen kötelező elvégeztetnie, még akkor is, ha nem veszélyes tevékenységet folytat, pl. kisboltja van, irodai munkát végez stb. Ha veszélyes anyagokat is használ, akkor a tevékenység ÁNTSZ-hez történő bejelentésén túl el kell végeztetnie a vegyi anyagok kockázatainak felmérését is. Arról már ne is essék szó, hogyan méri fel a biológiai vagy a pszichoszociális kockázatokat.

Munkavédelmi üzembe helyezés:
 Ha új vagy használt gépet vásárol, azok munkavédelmi üzembe helyezését Önnek kell írásban elrendelni, miután néhány további feltételnek eleget tett. Figyelem!  Ez csak a veszélyes gépekre vonatkozik. Ennek minősül az összes fűrészgép, marógép és gyalugép, targonca, daru, hegesztő berendezés stb.

Időszakos biztonsági felülvizsgálat:
 Az üzembe helyezett munkaeszközöket Önnek általában ötévente felül kell vizsgáltatnia. Sőt, ha a berendezés balesetet okozott, használatát meg kell tiltani, és csak felülvizsgálat után szabad ismét üzembe helyezni. A veszélyes munkaeszközt, (pl. traktor, munkagép, targonca, láncfűrész stb.) a telephelyen kívül csak akkor szabad üzemeltetni, ha az azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálatot elvégezték.

Egyéni védőeszközök juttatási rendje:
 Ha a munkavállalók egyéni védőeszközöket használnak (vagy kellene használniuk), Önnek ezek juttatási rendjéről szabályzatot kell készíttetnie. Ez a védőeszközök használatának szabályait és munkakörönként a védőeszközök meghatározását  tartalmazza.

Szakember foglalkoztatása:
 2004. május elseje óta minden munkáltatónak a munkavédelmi szakfeladatok ellátására ki kell jelölnie valakit. Ennek a személynek a létszámtól és a tevékenység veszélyességi osztályától függően munkavédelmi szakképzettséggel kell rendelkeznie, és meghatározott óraszámban kell e tevékenységet ellátnia.

Megelőzési stratégia / Munkavédelmi szabályzat:
 Önnek ki kell alakítania egy megelőzési stratégiát, (ennek egyik formája pl. a munkavédelmi szabályzat), melyben a vállalkozásra, cégre vonatkozó munkavédelmi szabályok írásba vannak rögzítve. Ennek elkészítése szintén munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása, és nyilvántartása
 Ha Ön minden kötelezettségét teljesítette, és jogkövető módon járt el, reméljük nem történik baleset. Ha mégis, azt Önnek be kell jelenteni, kivizsgálni, és nyilvántartásba venni. Ezek nagy része munkavédelmi szaktevékenység, ezt kötelező szakemberrel elvégeztetni! Jó tudni azonban előre, hogy egy baleset komoly kártérítési kötelezettséggel is járhat, így egy esetleges hiba a vizsgálat során sokba kerülhet.

 

 Az oldalak között navigálva remélem, hogy minden kérdésére választ kap. Ha mégsem érezné ezt, kérem keressen elérhetőségeim valamelyikén